ACATRAIN

Radonmätning | OVK-besiktning | Energideklaration

Radonmätning

Det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö är genom att genomföra en radonmätning. Höga radonhalter över en längre tid kan öka risken för att utveckla lungcancer. Varje år drabbas cirka 500 personer i Sverige av lungcancer orsakad av radon.

För att säkerställa ett pålitligt årsmedelvärde är en långtidsmätning det säkraste sättet att mäta radonhalten. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april (eldningssäsongen). Om du endast vill ha en snabb uppskattning av radonhalten rekommenderas en korttidsmätning istället.

Det rekommenderade riktvärdet för radonhalten i inomhusluften är 200 Bq/m3. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det uppskattningsvis cirka 325 000 bostäder i Sverige som överskrider gränsvärdet.

OVK-besiktning

I de flesta byggnader krävs regelbunden OVK, vilket står för obligatorisk ventilationskontroll. Endast privatbostäder för en eller två familjer är undantagna från kravet på OVK-besiktning. Syftet med OVK är att säkerställa att inomhusklimatet är av god kvalitet och att ventilationssystemet fungerar som det ska. En certifierad kontrollant är ansvarig för att utföra kontrollen. Oavsett vem som använder byggnaden är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att genomföra OVK-besiktningen enligt de intervaller som gäller. Första besiktningen av OVK ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Därefter ska OVK vanligtvis utföras regelbundet, antingen vart tredje eller vart sjätte år, beroende på byggnadstypen. Detta kallas återkommande besiktning.

Energideklaration

Energideklarationen är en dokumentation som innehåller information om energiförbrukningen av ett hus under användning. Energideklarationen används bland annat av personer som ska köpa eller hyra en bostad för att jämföra energiförbrukningen mellan olika hus.

Följande byggnader ska ha en energideklaration:

  • Byggnader som har en golvarea på över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, exempelvis bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende eller lån av fast egendom.
  • Byggnader som antingen är nyuppförda eller ska säljas.
Radonmätning

Då ska du göra en radonmätning

  • Vid köp eller försäljning av en bostad.
  • Vid renovering, tillbyggnad eller ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystem.
  • Vid nybyggnation av en bostad.
  • Om det har gått över 10 år sedan senaste radonmätningen.
  • Om det finns misstanke om att det finns radon.

Radonmätning är en enkel process! Beställ hem radonmätare och placera ut dem i ditt hem. När mätperioden är klar skickar du tillbaka dem för analys. Efter bara cirka en vecka kommer du att få besked om det finns förhöjd radonhalt eller inte. Genom att göra en radonmätning kan du ge dig och din familj extra trygghet genom att veta att ni inte utsätts för höga halter av radon.

Energideklaration försäljning hus

Så länge gäller en energideklaration

En energideklaration är giltig i tio år och behövs för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten eller som upplåts med nyttjanderätt. Vid försäljning av en bostad krävs en energideklaration som inte får vara äldre än tio år. En energideklaration behövs också om ett hem eller fritidshus hyrs ut.

Ventilation OVK

Då ska OVK göras

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, måste utföras både innan ett ventilationssystem används för första gången (vilket kallas första besiktning) och regelbundet vid återkommande tillfällen (vilket kallas återkommande besiktning). Intervallet för återkommande besiktningar varierar beroende på typen av byggnad och ventilationssystem.

FAQ

Vanliga frågor och svar.

Hur farligt är radon?

Efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas omkring 500 personer årligen av lungcancer på grund av radon i Sverige. En radonhalt på högst 200 Bq/m3 är den rekommenderade gränsen för bostäder och allmänna lokaler på grund av den hälsorisk som radon utgör.

Hur ofta ska man kontrollera ventilationen?

Det är viktigt att som ägare av en bostad se till att ventilationen fungerar rätt för att säkerställa god hälsa och en bra inomhusmiljö. Om du bor i en hyreslägenhet, är det hyresvärdens ansvar att sköta ventilationssystemet. Däremot ansvarar föreningens styrelse för underhållet av ventilationssystemet om du bor i en bostadsrättsförening.

Hur mycket kostar en OVK-besiktning?

Priset för en OVK-besiktning varierar beroende på fastighetstypen och ventilationssystemets typ.

Kan man energideklarera själv?

Du kan inte utföra en energideklaration själv. Energideklarationer måste utföras av experter som är behöriga.

Vad kostar det att göra en energideklaration?

Det finns flera aktörer som kan utföra en energibesiktning. Vanligtvis kan du förvänta dig en kostnad mellan 3 000 och 5 000 kronor. Kostnaden för en energideklaration kan dras av vid försäljning.

Man man mäta radon själv?

Det är lätt att mäta radon! Beställ hem radondosor (radonmätare) och placera ut dem enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är klar skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter cirka en vecka får du en mätrapport.

Gräns och riktvärden för radon?

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. 

Vad är en radonbesiktning

En radonbesiktning i hemmet innebär en noggrann undersökning av radonhalterna, där professionella besiktningsmän genomför mätningar och ger rekommendationer för lämpliga åtgärder efter avslutad undersökning.

Vad finns det för hälsorisker med radon?

Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Ungefär 14% av lungcancerfallen beräknas vara orsakade av radon varje år i Sverige. Det motsvarar cirka 500 personer.