Radonmätning

För att uppnå ett boende som är fritt från radon, behöver du genomföra en radonmätning. Radon är en radioaktiv gas som kan öka risken för lungcancer om du utsätts för höga halter under en längre tid. Strålskyddsmyndigheten har uppskattat att omkring 500 personer i Sverige drabbas av lungcancer på grund av radon varje år.

På grund av hälsoriskerna har Folkhälsomyndigheten fastställt att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Inomhusluftens radonhalt kan ha flera källor, inklusive marken, byggmaterial och kranvatten.

Markradon är den främsta källan till radon i våra bostäder och byggnader. Blåbetong är det byggmaterial som har den största påverkan på radonhalten. Blåbetong innehåller radium som sönderfaller och bildar radon. Det användes mellan 1929 och 1975 och återfinns i ungefär 10% av alla bostäder i landet. Kommunalt hushållsvatten har vanligtvis låga halter av radon eftersom det renas. Bergborrade brunnar kan dock leda till vatten med högre radonhalt.

Radonmätning är enkelt

Att utföra en radonmätning är enkelt! Du kan beställa ackrediterade radondosor för långtidsmätningar, vilket är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. När du får hem dosorna, kan du placera dem enligt instruktionerna som medföljer. Mätningen bör genomföras under minst 60 dagar, mellan oktober och april (eldningssäsongen). När mätningen är klar kan du skicka tillbaka dosorna för analys och inom cirka en vecka får du en rapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

En radonmätning hjälper dig att avgöra om du har en radonhalt som överskrider gränsvärdet. Om mätresultatet är bra kan du känna dig trygg med att du har en hälsosam boendemiljö!